Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền

Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10636

Title: Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền
Other Titles: Factors folklore in some traditional water puppet show
Authors: Lê, Khánh Vân
Keywords: Văn học dân gian;Múa rối nước;Cổ truyền
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10636
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp

Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11360

Title: Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Doãn, Văn Ngọc
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn Việt Dũng, Doãn Văn Ngọc (2016). Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp. Bài tập lớn môn Chẩn đoán hình ảnh
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11360
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài Thạch sùng mí Cát Bà Goniurosaurus catbaensis và đề xuất biện pháp bảo tồn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài Thạch sùng mí Cát Bà Goniurosaurus catbaensis và đề xuất biện pháp bảo tồn
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13842

Title: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài Thạch sùng mí cát bà Goniurosaurus catbaensis và đề xuất biện pháp bảo tồn
Other Titles: Research some ecological characteristics of Cat Ba Leopard Gecko (Goniurosaurus catbaensis) and propose conservation measures
Authors: Ngô, Ngọc Hải
Keywords: Khoa học môi trường;Đặc điểm sinh thái;Loài Thạch sùng;Cát Bà
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 63 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13842
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Chu kỳ trầm tích

Chu kỳ trầm tích
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18961


Title: Chu kỳ trầm tích
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Trầm tích;Phân loại chu kỳ trầm tích
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Chu kỳ trầm tích là sự đi lặp lại có chu kỳ của thành phần độ hạt và tướng trầm tích trong cột địa tầng. Theo định nghĩa đó chu kỳ trầm tích thể hiện rất rõ trong các thành hệ flish, thành hệ trầm tích chứa than, trầm tích kainozoi chứa dầu khí, đặc biệt là trong trầm tích Đệ tứ các đồng bằng ven biển Việt Nam. Thành phần độ hạt lặp lại có chu kỳ là dấu hiệu trực giác rất dễ nhận biết. Ví dụ, năm phức tập của trầm tích Đệ tứ ở thềm lục địa Việt Nam tương ứng với năm chu kỳ trầm tích. Mở đầu các chu kỳ là trầm tích hạt thô (cuội, sạn, cát) và kết thúc là trầm tích hạt mịn (bột, sét). Theo hướng đó tướng trầm tích lặp lại tương ứng với thành phần độ hạt. Mở đầu chu kỳ là tướng cuội, sạn, cát lòng sông biển thấp, kết thúc chu kỳ là tướng cát, bột sét biển cao
Description: tr. 355-357.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18961
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận : Luận án TS. Triết học : 5.01.02

Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34844

Title: Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận : Luận án TS. Triết học : 5.01.02
Authors: Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Tân
Keywords: Lôgíc;Triết học;Tư duy lý luận
Issue Date: 2005
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 177 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt
Làm rõ sự hình thành, bản chất hoạt động cùng các đặc trưng của tư duy và khái niệm, phân biệt các cấp độ tồn tại, phát triển cơ bản của tư duy và khái niệm, bàn luận chung về sự vận động và lôgic của khái niệm.Phân tích các quy luật lôgic biện chứng cơ bả (...)
Electronic Resources
Luận án TS. CNDVBC&CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34844
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (đăng tiếp số 3)

Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (đăng tiếp số 3)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5150

Title: Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (đăng tiếp số 3)
Authors: Momoki, Shiro
Keywords: Đại Việt
Thương mại
Biển Đông
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 17-21
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5150
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn

Tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững của đất nước

Tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững của đất nước
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25818


Title: Tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững của đất nước
Authors: Nguyễn, Đức Tồn
Keywords: Tiếng Việt
Phát triển bền vững
Hội nhập
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25818
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)