Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Title: Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03
Authors: Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn
Đinh, Thị Hoàng Uyên, người hướng dẫn
Nguyễn, Song Tùng
Keywords: Chất thải rắn;Nông nghiệp;Môi trường đất;Xử lý chất thải;Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 151 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Môi trường đất và nước -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Appears in Collections:HUS - Dissertations