Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Title: Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Đoàn, Thị Huyền
Keywords: Hóa học phân tích;Thuốc kháng sinh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - ã lự chọn đ ợc các điều ki n phù hợp c phép đo phổ hồng ngoại truyền qu nhằm định l ợng các hoạt chất kháng sinh trong thuốc. - H i thuật toán hồi qui đ biến PCR và PLS đã đ ợc sử dụng thành công để xác định một hoạt chất kháng sinh trong thuốc (cefixim, sulf gu nidin) và xác định đồng thời một số các kháng sinh trong cùng nhóm chất, gồm: sulfaguanidin, sulfamethoxazol và trimethoprim; cephalexin, cefaclor và cefadroxil; penicilin, ampicilin và amoxicilin; cefotaxim và ceftriaxon; cefixim và cefadroxil. - ã đánh giá độ chính xác và độ tin cậy c a các qui trình phân tích thu đ ợc. - ã xây dựng đ ợc qui trình định tính và định l ợng nhanh các hoạt chất kháng sinh trong thuốc viên nén và thuốc bột pha tiêm bằng ph ơng pháp IR trên cơ s mô hình xác định đồng thời.
Description: 142 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Appears in Collections:HUS - Dissertations