Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Cặp phạm trù triết học "sắc" - "không" của Phật giáo

Cặp phạm trù triết học "sắc" - "không" của Phật giáo
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55722


Title: Cặp phạm trù triết học "sắc" - "không" của Phật giáo
Authors: Đỗ, Đức Thịnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Triết học Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2003 ; 4 tr. ; TNS10063
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55722
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)